Algemene Voorwaarden van EasyRackbvba


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten afgesloten met EasyRack bvba (hierna EasyRack genaamd), met uitzondering van de eventueel tussen EasyRack en de klant schriftelijk overeengekomen afwijkende voorwaarden. De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van EasyRack (zie www.easyrack.be). Op eenvoudig verzoek van de klant wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.

1.2 De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de klant.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal EasyRack bestellingen uitgaande van consumenten binnen een termijn van 30 dagen uitvoeren. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op het toezenden van de bestelling aan EasyRack. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van EasyRack zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

EasyRack geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. De genoemde termijnen verbinden EasyRack bijgevolg niet en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van EasyRack.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.

 

4. Betaling van facturen

4.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar te Destelbergen netto en zonder enige korting.

4.2 Alle facturen niet betaald op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 12% per jaar.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van €75 zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.3 Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

4.4 Tijdens de uitvoering van een order mag EasyRack altijd waarborgen eisen om de betaling van de prijs te vrijwaren. Indien de klant de gevraagde waarborgen niet kan verschaffen, behoudt EasyRack zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om haar belangen veilig te stellen.

4.5 Eventuele klachten m.b.t. de facturen moeten om aanvaard te worden aangetekend geschieden op kosten van de klant binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze datum kunnen geen klachten meer aanvaard worden en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

 

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft

de klant het recht binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de afgesloten overeenkomst te herroepen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na de levering van de goederen aan de klant, of in geval van diensten, de dag na het sluiten van de overeenkomst. Indien de klant na afloop van deze termijn de overeenkomst niet heeft herroepen, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij EasyRack. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (namelijk binnen een redelijke termijn na de uitoefening van het herroepingsrecht) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt EasyRack er zorg voor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken gebeurt op risico van de klant.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument,  is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen.

 

6. Bescherming van de levenssfeer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij EasyRack, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van EasyRack. EasyRack houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden (zie onze Privacy Policy).

6.2 EasyRack respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 EasyRack maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie

7.1 EasyRack garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. EasyRack garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

7.2 De garantietermijn van EasyRack komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. EasyRack is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan EasyRack) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan EasyRack. Klachten inzake zichtbare gebreken zijn bijgevolg niet meer ontvankelijk na de levering en aanvaarding van de goederen.

Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze gemeld worden binnen een termijn van 72 uur na het ontdekken ervan, en dit uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden vanaf de levering van de goederen.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van een gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van een gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Het instellen van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.

7.5 Indien klachten van de klant door EasyRack gegrond worden bevonden, zal EasyRack naar haarkeuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EasyRack en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van EasyRack) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van EasyRack gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van EasyRack voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.6 EasyRack is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.7 Deze garantie geldt niet indien:

A) zolang de klant jegens EasyRack in gebreke is;

B) de klant de geleverde zaken zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van EasyRack en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7.8 Voor zover de klant EasyRack verzoekt om bepaalde artikelen te produceren en te leveren volgens een tekening, model en/of specificaties zoals aangeleverd door de klant, aanvaardt EasyRack geen enkele aansprakelijkheid indien de op vraag van de klant geproduceerde en geleverde artikelen een inbreuk vormen op intellectuele eigendomsrechten van derden. In voorkomend geval verbindt de klant er zich toe om EasyRack op eerste verzoek en onbeperkt te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid welke EasyRack op vordering van derden zou oplopen wegens inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt EasyRack zich het recht voor de  aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Een overeenkomst tussen EasyRack en een klant komt tot stand nadat een bestelling door EasyRack op haalbaarheid is beoordeeld. Mondelinge toezeggingen verbinden EasyRack dan ook slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. EasyRack behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.4 Aanbiedingen van EasyRack gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 EasyRack kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van EasyRack gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 EasyRack is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van EasyRack alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

10.3 EasyRack behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is EasyRack gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien EasyRack bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 EasyRack is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.Overdracht van risico en eigendom

12.1 De verantwoordelijkheid en het risico met betrekking tot de gekochte goederen gaan over op de klant bij het sluiten van de overeenkomst De aan de klant verkochte en geleverde zaken blijven evenwel eigendom van EasyRack zolang de klant zijn verplichtingen voortspruitend uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang de klant de vorderingen van EasyRack wegens het tekort schieten door de klant met betrekking tot de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald.

12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan EasyRack of een door EasyRack aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin EasyRack haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht EasyRack zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De klant verplicht zich de onder  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan EasyRack.

12.7 De ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven de uitsluitende eigendom van EasyRack. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet door de klant gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

 

13. Niet-nakoming van verbintenissen door klant

13.1 In geval dat de klant, om welke reden ook, zijn verplichtingen niet volledig zou nakomen, heeft EasyRack het recht om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, hetzij al haar verbintenissen op te schorten, hetzij het contract in kwestie dan wel elke andere overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval is de klant van rechtswege gehouden tot teruggave van de reeds geleverde goederen en tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de koopsom, de meerdere schade door EasyRack te bewijzen.

 

14.Verjaring

14.1 Alle vorderingen tegen EasyRack, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.

 

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen EasyRack en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij EasyRack er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de vrederechter.

 

16. Nietigheid

16.1 De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

17. Ondergeschiktheid

17.1 Elke vertaalde versie van de originele Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden van EasyRack zijn ondergeschikt aan de Nederlandstalige versies. In gevel van vertalingsgeschil zal de originele Nederlandstalige versie voorrang hebben op alle vertaalde versie. 

Tweedehands rekken
Vraag naar onze voorraad tweedehands rekken! Bel ons: 09 377 05 00